Wednesday, July 20, 2016

Kegiatan Keagamaan

       Di desa tenonan terdapat beberapa kegiatan keagamaan rutin dantaranya yasin dan tahlil serta pengajian dibak. kegiatan keagamaan ini biasanya diadakan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di Desa Tenonan. Untuk ibu-ibu PKK biasanya diadakan pada hari kamis ba’da asar. Sedangkan pengajian untuk bapak-bapak biasanya diadakan pada hari selasa ba’da magrib dan kemudaian diakahiri dengan solat isak berjamaah di masjid.
       Selain dibak di desa tenonan ini juga diadakan kegiatan yasin dan tahlil untuk bapak-bapak yang diadakan secara bergantian dari rumah-kerumah setelah sholat isak pada hari jum’at dari rumah-kerumah dan biasanya diberikan jamuan serta bingkisan dari rumah yang punya hajat. Dan dalam acara ini anggota KKN 92 ikut berpartisipasi untuk kegiatan pengajian bersama warga, hal ini merupakan salah satu cara kelompok kami agar lebih akarab dengan masyarakat dan berusaha untruk membaur dengan masyrakat secara menyeluruh.
       Selain acara yasin dan dibak, didesa ini juga diadakan acara tibak rutinan dirumah warga secara bergantian, acara dibak ini biasanya diadakan oleh ibu-ibu PKK yang biasanya lokasinya bergantian disetiap dusun yang dilaksnakan setiap hari minggu. Pada acara tersebut mahasiswi KKN 92 ikut hadir dan menyumbang lagu dan membaca tibak secra bergantian. Nilai yang didapat dari acara kegamaan ini adalah selain nilai religiusitas yang didapat silaturrahmi antara jamaah pun semakin erat sehingga kelompok KKN 92 Universitas Trunojoyo Madura dapat membaur dengan cepat.

0 comments:

Post a Comment